Facebook-u
Twitter-u

 

Imajući u vidu da je zaštita Vaših ličnih podataka naš prioritet, molimo Vas da pažljivo pročitate ovo obaveštenje

Sajt autoosiguranje.info, kao rukovalac, određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti, a Vašu privatnost štitimo tako što podatke o ličnosti obrađujemo poštujući propise o zaštiti podataka o ličnosti.

Svrha i pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti sajt autoosiguranje.info prikuplja u svrhu zaključenja i ispunjenja kako ugovora o osiguranju tako i drugih ugovora, poštovanja pravnih obaveza za rešavanje prigovora u vezi sa zaključivanjem i izvršenjem ugovora o osiguranju, raspodele rizika putem reosiguranja i saosiguranja ili ispunjenja druge zakonske obaveze. Podatke o ličnosti sajt autoosiguranje.info obrađuje i u svrhu zaštite svojih legitimnih interesa:

 • otkrivanja i sprečavanja prevara u osiguranju, pokušaja prevare u osiguranju i drugih krivičnih dela prilikom zaključenja ugovora o osiguranju, rešavanja odštetnih i regresnih zahteva u mirnom ili sudskom postupku;
 • informisanja o uslugama sajta autoosiguranje.info – direktno oglašavanje o našim pogodnostima, istraživanje tržišta i zadovoljstva korisnika u vezi s pružanjem usluga sajta autoosiguranje.info.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, za napred navedene svrhe, jeste zaključivanje i ispunjenje ugovora o osiguranju, poštovanje pravnih obaveza i zaštita legitimnih interesa sajta autoosiguranje.info, kao i Vaš pristanak.

Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje lica na koje se podaci odnose, a kojom se – izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom – daje pristanak za obradu sopstvenih podataka o ličnosti. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku, na isti način na koji je i dat. Opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade pre njegovog opoziva. Saglasnost nije nužna za sve obrade podataka.

Sajt autoosiguranje.info podatke o ličnosti prikuplja direktno od Vas, ali i iz drugih izvora kao što su ugovarač osiguranja, javno dostupni izvori i isprave, druga osiguravajuća društva i udruženja i drugo. Za maloletno lice, koje nije navršilo 15 godina, saglasnost za obradu podataka o ličnosti daje roditelj koji ima roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

Podaci o ličnosti koje sajt autoosiguranje.info obrađuje

Sajt autoosiguranje.info obrađuje podatke o ličnosti koji su potrebni u gore navedene svrhe:

 • identifikacione i kontakt podatke;
 • podatke potrebne za zaključenje pojedinih ugovora o osiguranju;
 • podatke za ispunjenje obaveza iz pojedinih ugovora, odnosno za obradu i rešavanje odštetnih zahteva i regresnih zahteva u mirnom ili sudskom postupku;,
 • posebne kategorije podataka;
 • telefonske snimke;
 • informacije i pojedinosti o računu;
 • podatke u svrhu sprečavanja i otkrivanja prevara u osiguranju.

Podaci o ličnosti koje sajt autoosiguranje.info prikuplja i obrađuje neophodni su za zaključenje i ispunjenje ugovora o osiguranju, zaštitu legitimnih interesa sajta autoosiguranje.info, kao i za ispunjenje pravnih obaveza sajta autoosiguranje.info, te ukoliko ne pružite podatke koji su nužni za određenu vrstu ugovora o osiguranju, nećemo biti u mogućnosti da ga zaključimo i ispunimo, a samim tim sajt autoosiguranje.info neće biti u mogućnosti da ispuni svoje pravne obaveze.

Primalac podataka o ličnosti

Vaše podatke obrađujemo isključivo na način koji je u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni. Ako je neophodno, Vašim podacima će imati pristup:

 • prodavci osiguranja;
 • reosiguravači i saosiguravači za potrebe preuzimanja viška rizika;
 • druga osiguravajuća društva za potrebe sprečavanja prevara ili obaveza na osnovu međunarodnih ugovora i konvencija;
 • državna tela, u skladu sa zakonskim obavezama sajta autoosiguranje.info (NBS, UOS, Ministarstvo finansija RS, Poreska uprava, pravosudna i druga državna tela ili revizorske kuće);
 • finansijske institucije (banke) i institucije za platni promet;
 • pružaoci informatičkih rešenja, usluga asistencije, usluga obrade odštetnih zahteva;
 • zdravstvene ustanove;
 • advokati, tehnički konsultanti i stručnjaci kao što su veštaci, procenitelji, servisi;
 • pružaoci usluga štampe, dostave, skladištenja ili uništavanja poslovne dokumentacije;
 • marketinški i drugi poslovni partneri;
 • obrađivači koji lične podatke obrađuju u ime sajta autoosiguranje.info, isključivo prema uputstvima sajta autoosiguranje.info i u skladu s ugovorom koji smo sa njima zaključili.

Vaši lični podaci neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje sajta autoosiguranje.info

Automatizovana obrada ličnih podataka uključujući profilisanje

Sajt autoosiguranje.info donosi odluke na osnovu podataka o ličnosti koji se obrađuju automatizovanim sredstvima, kao što je to slučaj prilikom kupovine polisa osiguranja onlajn, ali i u svrhu direktnog oglašavanja.

Prava u vezi s prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti

U vezi s prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti imate sledeća prava:

 • pravo na pristup ličnim podacima – prаvо dа zаhtеvаte infоrmаciјu о tоmе dа li se оbrаđuјu Vaši pоdаci о ličnоsti, о svrsi оbrаdе, о vrstаmа pоdаtаkа о ličnоsti kојi sе оbrаđuјu, o izvoru podataka, о primаоcu ili vrstаmа primаlаcа kojima Vaši podaci mogu biti dostavljeni, а pogotovo primаоcimа u drugim držаvаmа ili mеđunаrоdnim оrgаnizаciјаmа, о prеdviđеnоm rоku čuvаnjа pоdаtаkа о ličnоsti, o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući i profilisanje;
 • prаvо nа isprаvku i dоpunu podataka – pravo da se netačni i nepotpuni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave odnosno dopune;
 • pravo na brisаnjе podataka – podrazumeva pravo na brisanje podataka o ličnosti uz prethodno ispunjenje jednog od sledećih uslova: podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikuplјeni ili na drugi način obrađivani; opozvan je pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila a nema drugog pravnog osnova za obradu; podnet je prigovor na obradu;
 • pravo na оgrаničеnjе оbrаdе podataka – pravo da od sajta autoosiguranje.info zahtevate ograničenje obrade svojih podataka o ličnosti ukoliko je ispunjen jedan od uslova: оspоrаvаte tаčnоst pоdаtаkа о ličnоsti, u rоku kојi nam оmоgućаvа prоvеru tаčnоsti pоdаtаkа о ličnоsti; ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, a protivite se brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka; Sajtu autoosiguranje.info više nisu potrebni Vaši podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih Vi zatražite u cilјu podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; uložili ste prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, a u toku je postupak procene da li pravni osnov za obradu od stranesajta autoosiguranje.info preteže nad Vašim interesima,
 • pravo na prеnоsivоst – pravo da svoje podatke o ličnosti koje ste prethodno dostavili sajtu autoosiguranje.info primate od sajta autoosiguranje.info u strukturisаnоm, uоbičајеnо kоrišćеnоm i еlеktrоnski čitlјivоm оbliku, pravo da ih prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane sajta autoosiguranje.info, kao i pravo da vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti od strane sajta autoosiguranje.info drugom rukovaocu, uz uslov da je obrada zasnovana na pristanku da se obrada vrši automatizovano,
 • pravo na opoziv pristanka – pravo da opozovete pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Navedeno možete učiniti na isti način kako ste i dali pristanak, kao i putem e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.,
 • prаvo nа prigоvоr nа оbrаdu – pravo da u svakom trenutku sajtu autoosiguranje.info uložite prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti, uključujući pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti za potrebe direktnog oglašavanja i profilisanje, u meri u kojoj je to povezano s direktnim oglašavanjem.
 • pravo na podnošenje pritužbe povereniku

Ukoliko smatrate da je sajt autoosiguranje.info obradom Vaših podataka o ličnosti prekršila zakonske i druge propise u vezi sa zaštitom ličnih podataka, molimo da se, u vezi sa navedenim, obratite na sledeći E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti

Podatke o ličnosti sajt autoosiguranje.info čuva onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Kriterijum na osnovu kojeg se određuje period čuvanja podataka o ličnosti jeste svrha njihovog prikupljanja, trajanje ugovora o osiguranju, zastarelost potraživanja propisana zakonom ili tačno određena odredba zakona ili drugog propisa koja nas obavezuje da određene podatke čuvamo tačno određeno vreme.

 

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA VEB-STRANICE

Korišćenjem veb-stranice autoosiguranje.info pristajete na pravila definisana ovim Opštim uslovima korišćenja veb-stranice. autoosiguranje.info zadržava pravo da u bilo koje doba ove opšte uslove izmeni. Svaka izmena ovih opštih uslova obavezujuća je od dana objavljivanja na veb-stranici autoosiguranje.info Svaki korisnik veb-stranice je u obavezi da se pre njenog korišćenja upozna sa Opštim uslovima korišćenja.

Ograničenje korišćenja veb-stranice

Sadržina ove veb-stranice je vlasništvo sajta autoosiguranje.info Korišćenje, menjanje, kopiranje, štampanje, prikazivanje, reprodukcija, distribucija ili objavljivanje dela ili cele sadržine veb-stranice autoosiguranje.info nije dozvoljeno bez prethodne pismene saglasnosti autoosiguranje.info Pregledanje ili štampanje dela veb-stranice dozvoljeno je isključivo za lične, nekomercijalne potrebe njenih korisnika.

Ni pod kojim okolnostima autoosiguranje.info nije odgovorno niti će preuzeti odgovornost za štetne posledice nastale usled kraćeg ili dužeg prekida rada veb-servisa, nepravilnog funkcionisanja ili problema u funkcionisanju interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema sa njom, problema u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili drugih uređaja i opreme koji su van kontrole i uticaja autoosiguranje.info

Istinitost i tačnost podataka

Pri kupovini, tj. ugovaranju osiguranja preko interneta, korisnik je dužan da na sva pitanja odgovori istinito i tačno.

autoosiguranje.info neće snositi odgovornost za neispravne, nepotpune ili netačne informacije koje korisnik unese prilikom kupovine preko interneta.

 

Cookies

Veb-stranica autoosiguranje.info koristi „kolačiće” (cookies) kako bi korišćenje interneta bilo prilagođeno potrebama korisnika. Kolačić je tekstualna datoteka koju provajder veb-stranice snima na vaš hard disk. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili unošenje virusa u vaš računar. Kolačići se dodeljuju pojedinačno i može ih čitati samo provajder veb-stranice u domenu u kome je kolačić snimljen.

Kontakt

Ukoliko imate pitanja ili pritužbe koje se tiču privatnosti i bezbednosti vaših podataka, ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o njihovom narušavanju, javite nam se:

 • pozivom našeg kontakt centra: +381(69)404-8-808
 • imejlom na:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju odustanka od ugovora o osiguranju u skladu sa zakonom, i povraćaja sredstava korisnikukoji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, autoosiguranje.info je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

e-max.it: your social media marketing partner

ZAGAĐENJE VAZDUHA

Vremenske prilike

Srbija

Danas
25°C
Vazdušni pritisak: 1011 hPa
Padavine: 7 mm
Vetar: S
Brzina vetra: 7 km/h
Sutra
30°C
2024-06-25
30°C
2024-06-26
29°C
2024-06-27
28°C
2024-06-28
29°C
UV INDEX

Kursna lista

zakoni i pravilnici

kalkulator putarine

Stanje na graničnim prelazima

kalkulator putarine

kalkulator putarine

kalkulator putarine

kalkulator putarine

Mapa benzinskih pumpi

mapa benzinskih pumpi nis petrol

mapa benzinskih pumpi gazprom

mapa benzinskih pumpi kenz petrol

mapa benzinskih pumpi OMV petrol

kalkulator putarine

B-Hotels

Adver City

Auto MG

Radio City

Scroll to top

U skladu sa novim Pravilima i uslovima korišćenja i Polisom o poštovanju privatnosti, autoosiguranje.com koristi Cookije da bi poboljšao korisničko iskustvo, kao i za prikazivanje personalizovanog sadržaja, prikazivanje reklama, kao i druge funkcionalnosti i usluge koje ne bismo mogli da obezbedimo bez Cookija. Saznajte više