Štampa

Pravilnik o bližim zdravstvenim uslovima koje
moraju da ispunjavaju vozači određenih
kategorija motornih vozila
 
Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 83/2011 od 09.11.2011. godine
 
Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se bliži zdravstveni uslovi koje moraju da ispunjavaju vozači određenih kategorija motornih vozila.
 
Član 2.
Zdravstveni uslovi koje vozači motornih vozila moraju da ispunjavaju za upravljanje motornim vozilom (telesna i duševna sposobnost) utvrđuju se prema vrsti i stepenu telesnog – duševnog stanja, oboljenja, povrede i oštećenja kao i prema kategoriji motornog vozila kojim vozač upravlja.
 
Član 3.
Vozači motornih vozila prema kategoriji motornih vozila, razvrstavaju se, u smislu ovog pravilnika,u dve grupe, i to:
1) u prvu grupu: vozači motornih vozila kategorija A, A1, A2, AM, B, B1, BE i BE kojima upravljanje motornim vozilom nije osnovno zanimanje;
2) u drugu grupu: vozači motornih vozila kategorija A, A1, A2, AM, B, B1, BE, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E i DE kojima je upravljanje motornim vozilom osnovno zanimanje.
 
Član 4.
Vozači motornih vozila iz prve grupe smatraju se sposobnim za upravljanje motornim vozilom, ako ne boluju od neke od sledećih bolesti i ako nemaju neku od sledećih povreda ili telesnih oštećenja:
1) psihološka, psihijatrijska i neurološka stanja i oboljenja:
(1) psihomotorni i senzomotorni poremećaji koji se manifestuju kao smanjena vizuomotorna koordinacija, psihomotorna i senzomotorna usporenost,
(2) oblici intelektualne insuficijencije ispod graničnog nivoa bez obzira na etiologiju,
(3) trajne promene kognitivnih funkcija koje se manifestuju kao: smetnje, smanjenje ili odsustvopažnje i koncentracije i poremećaji opažanja, mišljenja i pamćenja, kao i prolazne promene kognitivnih funkcija za vreme njihovog trajanja,
(4) manifestni neurotski poremećaji i psihička stanja, uključujući i posttraumatske stresne poremećaje, ako utiču na bezbedno upravljanje motornim vozilom,
 
 
Pravilnik o bližim zdravstvenim uslovima kojemoraju da ispunjavaju vozači određenihkategorija motornih vozila možete preuzeti na sledećem linku
e-max.it: your social media marketing partner